Smluvní podmínky

platné pro pronájem motorových lodí s kapitánem na Vltavě

I. Úvodní ustanovení

Smluvní podmínky společnosti Boatago.cz – Milan Vrána, IČ: 61666793, (dále jen pronajímatel) upravují vzájemné smluvní vztahy mezi společností Boatago a zákazníkem, kterým může být jak fyzická tak právnická osoba, v souladu s příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů České republiky.

II. Průběh pronájmu

Doba pronájmu je vždy přesně vymezena online objednávkou nebo booking rezervací a následným zaplacením rezervační zálohy na pronájem rekreačního plavidla. V rámci objednávky je zákazník povinen vyplnit souhlas se Smluvními podmínkami Boatago.cz.

Základními nástupními místy jsou kotvící místa:

  1. Náplavka, pod železničním mostem, břeh Praha 2, GPS – latitude 50.06705, longitude 14.414691
  2. Náplavka pod Jiráskovým mostem, břeh Praha 2, GPS – latitude 50.075644, longitude 14.413522
  3. Břeh Praha 5, pod Palackého mostem, GPS – latitude 50.072762, longitude 14.410609

Pronájem online na www.boatago.cz:

Rezervace probíhá formou zaplacení rezervačního poplatku na platební bráně GoPay.

Za 30 minut od přijetí potvrzující SMS (bývá obvykle odeslána do 5 minut po provedení platby) bude vybrané plavidlo přistaveno na zvoleném nástupním místě.

Doplatek bude realizován ihned po nástupu, a to buď hotově oproti platebnímu dokladu, nebo bezhotovostně platební kartou po předchozím oznámení zákazníkem.

Plavba trvá vždy čas daný objednávkou, a to včetně nástupu a výstupu. Možnost prodloužení pouze pokud nejsou bezprostředně poté další rezervace.

Návrat a vylodění bude na nástupním, případně po dohodě se zákazníkem i na jiném místě, v rámci plavebních komor Smíchov – Modřany (ale pouze na místech k výstupu vhodných a povolených ke kotvení malých plavidel).

III. Cenové a platební podmínky

Společnost Boatago – Milan Vrána má právo na zaplacení služby před jejím poskytnutím a zákazník je povinen uhradit cenu služby před jejím čerpáním.

Ceníky za služby jsou uvedeny na www.boatago.cz u příslušných plavidlech.

Hodinovou sazbou se rozumí konečná cena pronájmu lodi, služby kapitána, pohonných hmot, užití záchranných a bezpečnostních prostředků.

Jak při online rezervaci (loď přistavena do 30-ti minut), tak při bookingu na dny následující je vyžadována platba nevratné zálohy. Pobyt domácích zvířat na plavidlech je možný pouze na základě odsouhlasení pronajímatelem.

IV. Práva a povinnosti

Zákazník má právo zejména na řádné poskytnutí sjednaných a zaplacených služeb včetně veškerých informací. V případě nedodržení nástupního času je pronajímatel oprávněn o konkrétní zdržení plavbu zkrátit nebo zcela zrušit. V takovém případě propadá zaplacená záloha.

Pronajímatel zajistí včasné přistavení lodě, její odpovídající technický stav, dodržení nástupního i výstupního místa.

V případě povodní, nedostatku vody, omezení vybraného úseku (z důvodu záplav či sucha), poškození vodního toku či jiných událostí, díky kterým je plavba po vodním toku nemožná či obtížná, může pronajímatel, s ohledem na striktní omezení vztahující se k části trasy, rozhodnout o změně místa nalodění /vylodění pro danou plavbu. Tato změna nemůže být důvodem k reklamaci ze strany zákazníka.

Pronajímatel je v odůvodněných případech (porucha, nehoda, živelné pohromy) oprávněn poskytnout náhradní plavidlo stejné nebo vyšší kategorie (parametrů), aniž by toto zakládalo právo na reklamaci.

V. Stornovací podmínky:

V případě stornování je poplatkem rezervační záloha.

VI. Reklamace:

Zákazník je povinen své případné požadavky neprodleně oznámit.

V případě reklamace je zákazník povinen uplatnit své požadavky na závady bez zbytečného odkladu přímo boatago.cz, aby mohly být případné nedostatky odstraněny ihned na místě.

Pokud nebude reklamace podána okamžitě, zmenšuje se nebo zaniká nárok zákazníka na náhradu později vzniklých škod, kterým by mohl včasným podáním zabránit.

Předmětem reklamací nemohou být následující skutečnosti, pokud nebyly způsobeny zaviněním společnosti Boatago:

Předmětem reklamace rovněž nemůže být délka trvání předávky plavidla ani případné drobné odchylky lodě od katalogového vyobrazení.

Pokud případná závada na lodním motoru plavidla není způsobena nájemcem a daný stav neschopnosti plavby plavidla překročí lhůtu jedné hodiny, má pronajímatel povinnost přistavit náhradní loď stejné nebo vyšší kategorie, případně uhradit nájemci zpětně částku odpovídající době, kdy plavidlo nebylo schopné plavby.

VII. Závěrečná ustanovení

Souhlasem se smluvními podmínkami (při online objednávce) nebo podepsáním smluvních podmínek před vyplutím zákazník vyslovuje souhlas s tím, aby pronajímatel v souladu s ustanovením § 5, odst. 2 zák. č. 101/2000 Sb. zpracovával chráněná osobní data zákazníka.

Poskytnuté osobní údaje zákazníka je nájemce oprávněn zpracovávat za účelem nabízení svých služeb a akviziční činnost.

Zákazník má právo souhlas se zpracováním jeho osobních dat kdykoliv písemně odvolat.

Zákazník prohlašuje, že si je plně vědom rizik spočívajících v nebezpečí vzniku škody nebo újmy na zdraví vzniklé při účasti na plavbě.

Plavby se účastní na vlastní riziko a nebezpečí, a odpovídá výlučně sám za svou fyzickou připravenost a způsobilost.

Tyto podmínky vstupují v platnost a účinnost dne 1.6.2015.

Zákazník svým souhlasem potvrzuje, že Smluvním podmínkám rozumí a v plném rozsahu je respektuje.

    

V Praze dne 1.6.2015